Back to MainPage
  << Back        

แบบทดสอบสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย

ภายใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Modified SHIM-IIEF5

1. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้ง แค่ไหนที่ท่านพึงพอใจ
 

พอใจทุกครั้ง หรือเกือบทุกครั้ง

 

บ่อยครั้ง (มากกว่าครึ่ง)

 

บ่อยครั้ง (ประมาณครึ่งหนึ่ง)

 

นานๆครั้ง

 

เกือบจะไม่เลย

 

ไม่มีเพศสัมพันธ์

     
2. ท่านประเมิน ความมั่นใจ ในความสามารถของการคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศอย่างไร
 

สูงมาก

 

สูง

 

ปานกลาง

 

ต่ำ

 

ต่ำมาก

     
3. เมื่อท่านได้รับการเร้าทางเพศแล้วอวัยวะเพศแข็งตัวจนอวัยวะเพศเข้าช่องคลอดได้บ่อยครั้งแค่ไหน
 

ทุกครั้ง หรือเกือบทุกครั้ง

 

บ่อยครั้ง (มากกว่าครึ่ง)

 

บางเวลา (ประมาณครึ่งหนึ่ง)

 

นานๆครั้ง

 

เกือบจะไม่มีเลย

 

ไม่เคยมีการเร้า

     
4. เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้งแค่ไหน ที่ท่านสามารถคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศอยู่ได้
    หลังจากที่สอดเข้าไปในช่องคลอดแล้ว
 

ทุกครั้ง หรือเกือบทุกครั้ง

 

บ่อยครั้ง (มากกว่าครึ่ง)

 

บางเวลา (ประมาณครึ่งหนึ่ง)

 

นานๆครั้ง

 

เกือบจะไม่มีเลย หรือไม่มีเลย

 

ไม่มีเพศสัมพันธ์

     
5. ขณะมีเพศสัมพันธ์ ยากแค่ไหนที่ท่านจะคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศไว้ได้จนกว่าจะมีการหลั่งน้ำอสุจิ
 

ไม่ยากเลย

 

ยากเล็กน้อย

 

ยากปานกลาง

 

ยากมาก

 

ยากที่สุด

 

ไม่มีเพศสัมพันธ์

     

เพศสัมพันธ์ คือ การนำอวัยวะเพศสอดเข้าไปในช่องคลอด

การเร้าทางเพศ คือ การเล้าโลมคู่นอนด้วยการสัมผัสตามร่างกายรวมทั้งบริเวณอวัยวะเพศ และด้วยการดูภาพที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ ฯลฯ