คุยกันประสาชาววัยทอง

 

     

      สามสิบปีที่แล้ว ( พ.ศ. 2513 ) ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 36 ล้านคน และสมัยนั้น ผู้หญิง มีอายุเฉลี่ย 61.6 ปี และผู้ชาย มีอายุเฉลี่ย 59.6 ปี ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นวัยเด็กถึง ร้อยละ 46 นอกนั้นเป็นกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์ ร้อยละ 44 ส่วนผู้สูงอายุมีเพียง ร้อยละ 3
      เกือบสี่สิบปีต่อมา ในปัจจุบัน ประชากรไทยมีถึง 61 ล้านคน และผู้ชายมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 66.3 ปี และ 72.7 ปี ประชากรวัยเด็กลดลงเหลือ ร้อยละ 26 ของประชากรรวม และ กลุ่มวัยเจริญพันธุ์เพิ่มเป็น ร้อยละ 58 และ วัยสูงอายุเพิ่มเป็น ร้อยละ 5.8

     จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลก ได้คาดการณ์ว่าในอีกสามสิบปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรสูงถึง 74ล้านคน และผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ยเป็น 73.5ปี ส่วนผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยเป็น 78.9 ปี ประชากรวัยเด็กจะมีจำนวนลดลงเหลือ ร้อยละ 18.1 แต่ผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มเป็นร้อยละ 14.7

      จากตัวเลขดังกล่าวท่านคงจะพบแล้วว่า เราๆ ท่านๆ จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และ ถ้าท่านเป็นสตรี ท่านก็จะมีชีวิตในวัยหลังหมดประจำเดือนนานถึงเกือบหนึ่งในสามของชีวิตทั้งหมดของท่านดีเดียว

      ในปัจจุบันมีการส่งเสริมให้สตรีวัยทอง และชายวัยทอง มีการดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ เนื่องจากว่าจะถ้ามีเพียงอายุที่ยืนยาวเพียงอย่างเดียว แต่มีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วก็คงจะไม่มีประโยชน์อันใด การส่งเสริมดูแลสตรีและชายวัยทองดังกล่าวได้ทำให้มีการจัดตั้งคลินิกวัยทองขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนขึ้นทุกแห่งในปัจจุบัน ความรู้และข้อมูลทางการแพทย์ในเรื่องสตรีวัยทองและชายวัยทองมีเพิ่มเติมขึ้นแทบทุกเดือน ในบางครั้งก็เกิดคำถามที่ไม่สามารถจะถามแพทย์ได้สะดวกเนื่องจากไม่มีโอกาส หรือเกิดความสับสนไม่เข้าในหมู่ประชาชน ทำให้เสียโอกาสที่จะดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

      ดังนั้น เวบไซด์ waithong.com นี้จึงได้เกิดขึ้น เพื่อที่จะเป็นสื่อให้ประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่วัยทองและแพทย์ที่ให้การดูแลทางด้านนี้ได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทางลึก เนื่องจากทีมงานที่จัดทำเวบไซด์นี้เป็นบุคลากรแพทย์, สาธารณสุขและเภสัชกร ที่ทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพวัยทองโดยตรงอยู่แล้ว

      ในเวบไซด์นี้จะมีข้อมูลใหม่ๆ มาเพิ่มเติมเรื่อยๆ อาทิ เช่น การออกกำลังกายที่เหมาะสม ทางเลือกอื่นเมื่อไม่ต้องการใช้ฮอร์โมน เนื่องจากว่า ไม่จำเป็นว่าสตรีและชายวัยทองจำเป็นจะต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนเสมอไป ในบางครั้งการดูแลสุขภาพทั่วไปให้เพียงพอ ก็เหมาะสมแล้ว เพียงแต่จำเป็นที่จะต้องทราบวิธีประเมินหนทางดูแลสุขภาพ หรือหาผู้ที่เชี่ยวชาญช่วยประเมินสุขภาพของตนเองให้อย่างถูกต้อง

      หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆ ท่านที่เข้ามาเยี่ยมเวบไซด์นี้ คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในวัยทอง ณ เวลานี้ แต่สักวันหนึ่งท่านคงจะได้นำข้อมูลต่างๆ ในเวบไซด์นี้ ไปใช้ประโยชน์กับผู้ที่ท่านรู้จักหรือรักใคร่ และ ในที่สุด เมื่อถึงวันที่ท่านจะต้องใช้ข้อมูลความรู้เหล่านี้กับตัวท่านเอง ทางเวบไซด์ waithong.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคงจะเป็นคนวัยทองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคนหนึ่ง

ทีมงาน www.waithong.com