วันเวลาและสถานที่จัดการประชุม   
วันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544 : วันเวลา

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

: สถานที่

คณะกรรมการจัดการประชุม   
ที่ปรึกษา   
ศาสตร์จารย์แพทย์หญิงคุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม
ศาสตร์จารย์นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กิจประมุข ตันตยาภรณ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สมชัย นิรุตติศาสน์
 
คณะกรรมการดำเนินงาน  
รองศาสตร์นายแพทย์ นิมิต เดชไกรชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรณพ ใจสำราญ
อาจารย์แพทย์หญิงสุกัญญา ชัยกิตติศิลป์
อาจารย์นายแพทย์พิชัย โชตินพรัตน์ภัทร

เลขาธิการและเหรัญญิกในการจัดการประชุม   
ผู้ช่วยศาสตาจารย์นายแพทย์ อรรณพ ใจสำราญ   
ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
ถ.พระราม 4 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-2564241      โทรสาร 02-2549292     E-mail : fmedujs@md2.md.chula.ac.th
: ติดต่อได้ที่

กลับหน้าหลัก