ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของกลุ่ม Metabolic Bone Disease Subspecialty
วันที่ 21 ตุลาคม 2544 ณ โรงแรม Royal Cliff พัทยา

 

     ภาคเช้า (เวลา 08.00 -12.00 น.)

  Chairman : นายแพทย์ศุภศิลป์ สุนทราภา ประธาน
นายแพทย์ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ รองประธาน
     
  08.00 - 09.00 น. Tissue Engineering
ศาตราจารย์อานนท์ บุญยะรัตเวช
  09.00 - 10.00 น. Clinical Practice of Bone Densitometry
รศ.พญ. วรรณา ตรีวิทยรัตน์
  10.00 - 10.30 น. Break
  10.30 - 11.30 น. Overview Treatment of Osteoporosis
นายแพทย์สัตยา โรจนเสถียร

 

     เวลา 12.00 - 13.00 น.

  Chairman : นายแพทย์ทวี ทรงพัฒนศิลป์ ประธาน
  12.00 - 13.00 น. Launch Symposium "Estrogen Receptor"
ศ.นพ. ณรงค์ บุณยะรัตเวช
  13.00 - 14.00 น.  
  Chairman : นายแพทย์พงษ์ศักษ์ ยุกตะนันท์ ประธาน
Symposium of Bone Forming and Anti-resorptive Agents (English)
Prof. Nishii (Japan), Prof. Shiraki (Japan), Prof. Narong (Siriraj),
Prof. Nimit (Chula), : Moderator : Prof. Narong Bunyaratavej
  15.00 - 17.00 น.  
  Chairman : นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ประธาน
นายแพทย์สัตยา โรจนเสถียร รองประธาน
 
15.00 - 16.00 น.

Bone Remodeling
นายแพทย์ทวี ทรงพัฒนศิลป์
  16.00 - 17.00 น. Biochemical Bone Markers in Clinical Practice
ศ.นพ. ณรงค์ บุณยะรัตเวช

 

หมายเหตุ :    

เรื่องที่บรรยายทั้งหมดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วแต่วิทยากร ยกเว้น Symposium of bone forming and Anti-resorptive agents เป็นภาษาอังกฤษ

ค่าลงทะเบียน สำหรับรายการนี้ (one day registration) ราคา 800 บาท


สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ราชวิทยาลัยวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10320 โทร 7165436

 


สนับสนุนวิชาการโดย

 

<< BACK