ปัจจุบันสตรีไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับมีการจัดตั้งคลินิกวัยทอง ตามสถานพยาบาลต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คลินิกวัยหมดประจำเดือน กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เปิดให้การอบรมแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจทางด้านการรักษาสตรีวัยทองมาเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทราบหลักการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นจนถึงขั้นก้าวหน้าทางคลินิก และสามารถนำไปให้บริการแก่สตรีวัยทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแพทย์ พยาบาลและผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมอบรม และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันในระหว่างการอบรมตลอดสามปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก


             ในครั้งนี้จะได้เปิดให้การอบรม Fourth Phramongkutklao Menopause Training Course ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของวงการวัยทองทั้งในและต่างประเทศ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่าน เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัยทอง และเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสร่วมพบปะแพทย์ในวงการวัยทองซึ่งจะมาร่วมประชุมกันในการอบรมครั้งนี้ พร้อมทั้งชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัยทอง ในระยะเวลาอันไม่นานจากนี้ การให้บริการด้านวัยทองจะมีการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะที่เป็นการให้บริการพื้นฐานในแง่ของการป้องกันมากกว่าการรักษา ตามนโยบายการให้บริการสาธารณสุขถ้วนหน้า ในขณะเดียวกันคลินิกพิเศษสำหรับวัยทองก็จะยังคงมีอยู่เนื่องจาก เป็นการรักษาที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะสำหรับผู้รับบริการ การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแพทย์ และพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

             ทางคณะกรรมการจัดการอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคงเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการอบรม และ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับเพื่อนแพทย์และคนในวงการวัยทองใน Fourth Phramongkutklao Menopause Training Course ครั้งนี้
 

คณะกรรมการจัดการประชุม
Fourth Phramongkutklao Menopause Training Course