วิทยากรรับเชิญในประเทศ
ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม
ประธานชมรมวิชาการทางสตรีวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย

ศ. น.พ. ประสงค์ ตู้จินดา
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ศ. น.พ. รัชตะ รัชตะนาวิน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

น.อ.หญิง สุรีย์พร บุญจง
กองสูตินรีเวชกรรม รพ. ภูมิพลอดุลยเดช

ศ. น.พ. อร่าม โรจนสกุล
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

น.พ. นิพัทธ์ กาญจนธนาเลิศ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร.ศ. น.พ. นิมิต เตชไกรชนะ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. น.พ. กิตติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ร.ศ. พ.ญ. มณี รัตนไชยานนท์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผ.ศ. น.พ. ศุภศิลป์ สุนทราภา
ภาควิชาออโธปีดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ.ศ. พ.ญ. รัตนา ลีลาวัฒนา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผ.ศ. น.พ. เกษียร ปัญญาคำเลิศ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

......................................................................................


วิทยากรกิตติมศักดิ์
พ.อ.หญิง คุณหญิง จิตรวดี จุลานนท์
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

พลโทหญิง วิไล ชินสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโสกองออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

......................................................................................

วิทยากรรับเชิญต่างประเทศ
Prof. Goran Samsoie
- President of the European Menopause and Andropause Society
- Women Health Division Department of OB-GYN
Lund University, Sweden

Thomas Victor Sanchez
- International Director of Bone Densitometry Research
- founding member of the American Society of Bone and Mineral Research
ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ รองศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ Thomas Victor Sanchez ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. ศุภศิลป์ สุนทราภา...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. เกษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>