กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 8


 
  วันที่ 15 มีนาคม 2545

07.00 - 08.00 Registration
08.00 - 08.15 Opening ceremony
08.15 - 09.00

Keynote lecture "Future science on menopausal therapy"

Prof. Khunying Kobchitt
Limpaphayom, MD.
Chairman : Prof. Nikorn
Dusitsin, MD.

09.00 - 10.00 Plenary lecture
"Tissue engineering in
menopausal therapy"

Prof. Arnold Bunyaratavej, PhD.
Chairman : Assoc. Prof. Nimit
Taechakraichana, MD.
10.00 - 10.30 Coffee break
10.30 - 12.00

Symposium "Role of genetics in menopausal therapy"
Application of human genome project in menopausal therapy

Dr. Vorasuk Shotelersuk, MD.PhD.


Role of gene polymorphism in menopausal therapy

Assist.Prof. Krasean Panyakhamlerd, MD.
Chairman : Gp.Capt. Sureeporn Boonjong, MD.

12.00 - 14.00 Schering luncheon symposium

MC : Lt.Col. Kittisak Wilawan, MD.

 

 

 

Main Page / Next page..   

 

Precongress Workshop

วันที่ 14 มีนาคม 2545
เวลา 13.00 - 16.00 น.

WS 1 : Fact finding of breast diseases
WS 2 : HRT : Various perspectives in different clinical situations
WS 3 : Reflexology and Thai traditional massage
  • การประชุมครั้งนี้สามารถเก็บเครดิตการศึกษาต่อเนื่องได้
  • ข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิและไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
  • ภาษาที่ใช้ในการประชุม ไทย-อังกฤษ
  • ผู้ต้องการส่ง Poster presentation โปรดส่ง Abstract พร้อมลงทะเบียนภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2545 ที่ ชมรมวิชาการทางสตรีวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย (ชวสท) ตึกหรั่ง กันตารัติ ชั้น 3 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2652-5253 โทรสาร 0-2652-5254 E-mail : fmedujs@md2.md.chula.ac.th
  • ชวสท จะให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมประชุม 10 th World Congress on theMenopause (10 - 14 June 2002) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ติดต่อขอรายละเอียดได้ในระหว่างการประชุมวิชาการครั้งนี้

 

Main Page / Next page / Top /