วิทยากรรับเชิญในประเทศ
ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม
นายกสมาคมสตรีวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย

ศ.พญ. สมจิต พฤกษะริตานนท์
รองประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ศ.น.พ. รัชตะ รัชตะนาวิน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

น.อ.หญิง สุรีย์พร บุญจง
กองสูตินรีเวชกรรม รพ. ภูมิพลอดุลยเดช

น.พ. นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.น.พ. นิมิต เตชไกรชนะ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.น.พ. อรรณพ ใจสำราญ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พ.ญ. มยุรี จิระภิญโญ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.พ.ญ. มณี รัตนไชยานนท์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พ.ญ. รัตนา ลีลาวัฒนา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.น.พ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.น.พ. กิตติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พลโทหญิงวิไล ชินสกุล
ที่ปรึกษากองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พลตรีสุรพงษ์ สุภาภรณ์
ที่ปรึกษากองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

..........................................................

วิทยากรรับเชิญต่างประเทศ
Prof. Goran Samsoie
- President of the European Menopause and Andropause Society
- Women Health Division Department of OB-GYN
  Lund University, Sweden


Alex Tanaka
- Product Manager, LUNAR Asia and Pacific
  GE Medical System Asia
  ..........................................................ประวัติย่อของวิทยากรรับเชิญ

+ ศ.พ.ญ. คุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพยอม...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ...more>>>
+ Professor Goran Samsioe M.D. ...more>>>
+ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง สุรีย์พร บุญจง ...more>>>
+ ศาสตราจารย์นพ.นิมิต เตชไกรชนะ ...more>>>
+ พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล...more>>>
+ ผ.ศ. พ.ญ.รัตนา ลีลาวัฒนา...more>>>
+ ร.ศ. น.พ. อรรณพ ใจสำราญ...more>>>
+ ผ.ศ. น.พ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ...more>>>

+ Alex Kow Tanaka B.A. ...more>>>/ คำนำ / โปรแกรมการประชุม / รายชื่อวิทยากร และ ประวัติ / วิธีการ และ ค่าลงทะเบียน /
/ สถานที่ประชุม / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว / กลับสู่หน้าหลัก / Top /

WAITHONG.COM WAITHONG.COM