การอบรม Phramongkutklao Menopause Training Course ครั้งที่ 5 นี้ นับเป็นการอบรมครั้งสำคัญ
ที่ทุกท่านรอคอย เนื่องจากการรายงานผลการศึกษาที่มีชื่อว่า Women's Health Initiative Study ได้สร้างความ
วิตกกังวล และทำให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่สตรีวัยทองที่กำลังได้รับการรักษาอยู่ และในหมู่สตรีที่กำลังตัดสินใจว่าจะ
ใช้ฮอร์โมนดีหรือไม่ ถ้ากำลังใช้อยู่จำเป็นต้องหยุดหรือไม่ ทำให้แพทย์ที่ให้การรักษาสตรีวัยทองจะต้องตอบคำถามเหล่านี้
และต้องมีคำตอบที่แน่นอนแม่นยำตามหลักวิชาการเพื่อให้สตรีวัยทองที่มารับบริการมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น " ภาษา "
เดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน


          เนื่องจากหัวข้อการอบรมครั้งนี้จะครอบคลุมแนวทางการรักษาทั้งหมด ทั้งด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
รักษาจริง โดยวิทยากรที่ให้การอบรมครั้งนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสพการณ์ในการรักษา สตรีวัยทองอย่าง
ดีเยี่ยม


          คลินิกวัยหมดประจำเดือน กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงขอเรียนเชิญแพทย์ เภสัชกร และบุคคลากร
ทางการแพทย์ทุกท่านเข้ารับการอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งเชิญท่านที่เข้าร่วมประชุมเตรียมคำถามที่ท่านอยาก
ทราบคำตอบเพื่อนำมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในการประชุมครั้งนี้ และเชิญร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสพการณ์กันในหมู่แพทย์
ที่สนใจในด้านวัยทอง รวมทั้งเยี่ยมชมบู๊ทผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ใหม่ๆ ที่นำมาแสดงกันอย่างหลากหลายในการประชุมครั้งนี้พ.อ. น.พ. กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ
คลินิกวัยหมดประจำเดือน
กองสูตินรีเวชกรรม ร.พ. พระมงกุฎเกล้า

/ คำนำ / โปรแกรมการประชุม / รายชื่อวิทยากร และ ประวัติ / วิธีการ และ ค่าลงทะเบียน /
/ สถานที่ประชุม / ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครั้งที่แล้ว / กลับสู่หน้าหลัก / Top /


WAITHONG.COM WAITHONG.COM